Mentorings un supervīzijas

Jebkuram koučam ir nepieciešamas regulāras supervīzijas un mentorings, lai uzturētu prasmes profesijas prasībām atbilstošā līmenī un veidotu veselīgas attiecības ar klientiem.

Koučs ir tikai cilvēks ar līdzīgiem dzīves izaicinājumiem kā visiem pārējiem. Viņam ir tādas pašas emocijas (jā, arī dusmas un skumjas), domas (arī iracionālas domāšanas kļūdas) un bieži vien arī smaga bērnības pieredze. Tas nozīmē, ka koučs sadarbībā ar klientu var pārnest savu pieredzi uz klientu un interpretēt viņa situāciju caur skatpunktu, kas traucē saglabāt neitrālu redzējumu un veselīgas attiecības. Tieši supervīzijas palīdz atpazīt šīs pārneses un uzturēt profesionālas attiecības, savukārt mentorings ir lieliska iespēja koučiem mācīties no kolēģiem, daloties ar koučinga pieeju, paņēmieniem un pieredzi.

Supervīzijas koučiem

  • Supervīziju process ir regulāra sadarbība ar pieredzējušāku kolēģi vai kolēģu grupu. Tajā koučs dalās ar koučinga darba pieredzi, iesaistoties reflektīvā dialogā un kopīgā mācīšanās procesā.
  • Supervīzijas procesā izmanto paša kouča pieredzi un refleksiju par prasmēm, kompetencēm (izmantojot Starptautiskās kouču federācijas (ICF) kompetences un ētikas kodeksu) un uzvedību.
  • Supervīzijās izskata arī ētikas jautājumus un situācijas, pārliecinoties, ka koučs klientiem sniedz labu un profesionālu pakalpojumu.
  • Supervīzijas ir droša un konfidenciāla vide, lai pētītu profesionālo pieredzi un atklātu neapzinātās uzvedības vai aizspriedumus, kas var kļūt par šķērsli veselīgai un auglīgai sadarbībai ar klientu.

Mentorings koučiem

  • ICF kouču sertifikācijas līmeņa (ACC, PCC, MCC) iegūšanai ir nepieciešams noteikts mentoringa stundu skaits, lai spētu sasniegt un demonstrēt prasībās definēto kompetenču līmeni.
  • Mentorings ir vērsts uz konkrētu koučinga kompetenču attīstīšanu (izmantojot ICF kompetences un ētikas kodeksu).
  • Mentors trenē konkrētas prasmes un spējas, izmantojot atgriezenisko saiti un kompetenču novērošanu (lomu spēlēs, reālās sesijās vai to ierakstos).

Uzzināt par sadarbību